Kontakt

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Objednávka

Po zaregistrování objednávky bude kupujícímu odesláno e-mailem její potvrzení. Zboží je zasláno na adresu odběratele, který zboží uhradí při převzetí. Zboží zasíláme pouze na území České republiky.

Poštovné je 133 Kč s DPH, dobírka 50 Kč s DPH.

Při objednávce nad 1.500 Kč s DPH, je poštovné na území ČR zdarma!

2. Způsoby doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím zásilkové služby FOFR. FOFR dodává balík v pracovní dny, po doručení zprávy zákazníkovi, že jeho balík je připraven k expedici. V případě nezastižení adresáta (ani po opakovaném kontaktu ze strany FOFR) je zásilka vrácena odesílateli.

Zboží bude doručeno na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nebude-li oznámená zásilka doručena a ani neobdržíte vyrozumění o uložení zásilky, kontaktujte nás.

Zboží není možné rezervovat. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

3. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu.

4. Zrušení objednávky

V případě, že bude mít kupující z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní objednávky, může s tímto požadavkem kontaktovat provozovatele eshopu, nejpozději však do 24 hodin od zadání objednávky. Dojde-li ze strany provozovatele ke zrušení objednávky, bude o tom kupující informován e-mailem na adrese, kterou uvedl v objednávce.

5. Expediční a dodací lhůta zboží

Expedice zboží probíhá dvakrát týdně. Dodací lhůta zboží je 14 pracovních dní.

V případě, že požadované zboží nebude vyexpedováno podle stanovených expedičních lhůt, bude kupující na tuto skutečnost ihned upozorněn informačním e-mailem (telefonicky) a bude mu navrhnuto náhradní řešení dodávky (objednávky).

Je nutné, aby kupující v objednávce uvedl přesnou adresu bydliště včetně telefonního čísla.

6. Platby za zboží

Platba za zboží probíhá pouze formou dobírky, tzn., že kupující platí za dodané zboží při převzetí zásilky. Součástí zásilky je vždy i faktura přiložená ke zboží. V případě nepřevzetí zásilky si společnost LORIKA CZ s.r.o. vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravou.

Bankovním převodem na účet 9139391/5500. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje (variabilní symbol) tak, aby platba mohla být Prodávajícím řádně identifikována. Variabilní symbol obdžíte emailem po potvrzeníé objednávky.

V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce FOFR. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku do 3 dnů u firmy FOFR.

7. Výměna a vrácení zboží

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).

Právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se nevztahuje na veškeré zboží na objednávku (s podmínkou platby předem). Dále k vrácení či výměně zboží dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost, nevyhovuje mu barevná kombinace zaslaného výrobku či nastal podobný omyl.

Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky: zboží nesmí být použito
zboží musí být navráceno v původním obalu
ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury

Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odběratel, který uzavřel kupní smlouvu nebo jinou smlouvu s obdobným plnění s prodávajícím, má jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v souvislosti se smlouvou.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel zahájit návrhem podle § 20n zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Návrh musí být podán u subjektu oprávněného mimosoudně řešit spotřebitelské spory, kterým je pro smlouvy uzavírané s prodávajícím Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce je dostupná na internetové adrese: http://www.coi.cz/ a dále na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00. Postup zahájení a řešení spotřebitelského sporu je zveřejněn na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.


Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce FOFR. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku do 3 dnů u firmy FOFR.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

2. Vymezení základních pojmů

"Prodávajícím" se rozumí společnost LORIKA CZ s.r.o., se sídlem Holická 312, 779 00 Olomouc.

"Zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě VonaveLogo.cz, provozovaného prodávajícím.

"Záruční list" je listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti.

"Reklamací" je oznámení zjištěné vady učiněné kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem lorika@lorika.cz, či jinou vhodnou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady a jejích projevů.

3. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím,
při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích,
při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze,
porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil,
poškozením zboží působením živlů.
Kupující je povinen zvážit způsob užití kupované věci tak, aby neodporoval povaze věci.

4. Záruční doba

Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

5. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Kupující má zejména: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

6. Potvrzení převzetí zboží kupujícím

Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodejce.

7. Způsob reklamace a jejího vyřízení

Reklamace vyřizuje LORIKA CZ s.r.o., Holická 312, 779 00 Olomouc, tel.: 581 112 410, e-mail: lorika@lorika.cz.

V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce FOFR. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku do 3 dnů u firmy FOFR.

Podmínkou řádné reklamace je předložení dokladu o koupi reklamovaného zboží. Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.

O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.

8. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.10.2015